Shawnee Lookout race. Coach O’B wins.

Cycling Coach O'B wins Shawnee Lookout race.